ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

 

1. ALLMÄNT

1.1    Aktiebolaget Stockholm Supportgroup, org.nr 556409-0230 – ABSS – tillhandahåller hushållsnära tjänster bestående i exempelvis städning och andra tjänster för hemmet till fysiska och juridiska personer även benämnda som kund(er).

1.2    Dessa allmänna avtalsvillkor – med rubriken villkor – gäller mellan ABSS och den Kund som har tecknat ett abonnemang hos ABSS och därmed gjort en beställning av en eller flera Tjänster som ABSS löpande utför för Kundens räkning. Beställning görs via www.abss.se , ABSS mobilapplikation, telefonsamtal eller hembesök.

1.3    Villkoren, tillsammans med den Beställning som Kund gör i samband med tecknandet av abonnemanget och eventuella övriga bilagor, utgör de fullständiga villkoren för ABSS tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden. För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa Villkor och Beställningen (inklusive eventuella bilagor) ska Beställningen (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför Villkoren.

1.4    ABSS och Kunden benämns var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Dessa Villkor träder i kraft från och med 1 januari 2023 för befintliga Kunder som har tecknat ett abonnemang.

 

 

2. ABSS ÅTAGANDEN

2.1    ABSS ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet med tillbörlig omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. ABSS personal är yrkesutbildade och ABSS innehar de tillstånd som erfordras för att utföra Tjänsterna i enlighet med den information som lämnats av Kunden.

2.2    Har Parterna kommit överens om att Tjänsterna ska utföras vid viss tidpunkt och ABSS ordinarie personal inte kan genomföra Tjänsterna på grund av ett hinder som är utanför ABSS kontroll, såsom plötsligt sjukdomsfall, förbehåller sig ABSS rätten att låta en vikarie utföra Tjänsten vid aktuellt Tjänstetillfälle. Om det inte är möjligt kontaktar ABSS Kunden så snart som möjligt för att i möjligaste mån boka in ett nytt tillfälle som passar Kunden.

2.3    ABSS har rätt att i utbildningssyfte låta annan personal utöver ordinarie personal delta vid ett eller flera Tjänstetillfällen.

2.4    ABSS har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av ABSS åtagande enligt Avtalet. ABSS ansvarar för underleverantörers arbete som för sitt eget.

 

 

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1    Kunden ska medverka till att Tjänsterna kan utföras professionellt, korrekt och i enlighet med Avtalet. Kunden ansvarar för att bostaden eller lokalen inför varje Tjänstetillfälle inte är i sämre skick än vad som skäligen kan förväntas vid normal användning.

3.2    Om inget annat följer av Avtalet ska Kunden tillhandahålla adekvat utrustning, material, nycklar och portkod, samt i övrigt tillse att ABSS personal får tillträde till de utrymmen som krävs för att ABSS personal ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Mellan respektive Tjänstetillfälle ska Kunden, om städmaterial förvaras hos Kunden, ombesörja tvätt av moppar/microdukar samt underhåll av övrig utrustning som ABSS personal använder hos Kunden. ABSS ansvarar inte för av Kund tillhandahållen utrustning som går sönder som en följd av normalt slitage eller bristfälligt underhåll.

3.3    Kunden ska kontinuerligt lämna aktuella upplysningar om särskilda förhållanden som ABSS måste ta hänsyn till vid utförandet av Tjänsterna. Sådana upplysningar kan exempelvis avse tillträde till fastighet och information om larmsystem.

3.4    Kunden ska vidare lämna upplysningar om värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material i Kundens bostad eller lokal samt hur ABSS personal ska hantera dessa vid utförandet av Tjänsterna.

3.5    Kunden ansvarar för att ABSS personal har en god arbetsmiljö som uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande lagstiftning och ska tillse att det inte föreligger risk för undermåliga eller ohälsosamma arbetsförhållanden. Vidare måste Kunden meddela ABSS om förekomst av farliga föremål, huruvida Kunden har husdjur och i så fall vilken typ av djur det handlar om, samt andra förhållanden som utgör eller kan utgöra en risk för ABSS personal.

3.6    ABSS äger rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan exempelvis bestå i att Kunden väsentligen har brustit i sina åtaganden enligt punkterna 3.1 – 3.5 ovan, att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot ABSS personal. Kunden kommer i dessa fall debiteras för hela kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

 

 

4. AVTALSTID, UPPSÄGNING

4.1    Avtalet mellan Parterna ingås när Kunden har erhållit en bekräftelse på att ABSS har mottagit och godkänt Kundens Beställning i samband med tecknande av abonnemang.

4.2    Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid. Kunden måste dock beakta de om- och avbokningsregler som följer av punkt 6 nedan.

4.3    Oaktat vad som anges i punkt 4.2 ovan har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om ABSS väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet. Uppsägning ska ske skriftligt till info@abss.se.

4.4    För det fall Kunden har fakturerats för en eller flera Tjänster innan utförandet, och Kunden sagt upp Avtalet med iakttagande av avbokningsreglerna i punkt 6, återbetalar ABSS motsvarande belopp inom fjorton (14) dagar.

4.5    ABSS förbehåller sig rätten att, om inte annat avtalats skriftligen, säga upp Avtalet och upphöra med tillhandahållandet av en eller flera Tjänster med minst trettio (30) dagars skriftlig varsel till Kunden.

4.6    ABSS har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden väsentligen bryter mot bestämmelserna som följer av Avtalet och inte, efter uppmaning därom, vidtar rättelse inom skälig tid. Uppsägningen meddelas Kunden skriftligen via e-post.

 

5. ÅNGERRÄTT

5.1    Vid ingående av Avtal om köp av Tjänster mellan ABSS och Kund som är fysisk person gäller fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerfristen börjar löpa den dag då Avtalet ingås. Detta innebär att en Kund som är konsument som utgångspunkt har rätt att ångra sitt köp utan att ange några skäl. Kunden ska skriftligen meddela ABSS via e-post på info@abss.se att den önskar att utöva sin ångerrätt. Kunden har dock ingen ångerrätt i den mån Tjänster har fullgjorts under ångerfristen.
5.2    För det fall Kunden har fakturerats för Tjänstetillfälle innan detsamma har utförts, och Kunden fortfarande äger rätt att ångra köpet, återbetalar ABSS motsvarande belopp inom fjorton (14) dagar.
5.3    Utövar Kund som är konsument sin ångerrätt avbokar ABSS samtliga Tjänstetillfällen hos Kunden som inte har påbörjats, utan att Kunden själv behöver vidta några åtgärder.

 

6. AV- OCH OMBOKNING

6.1    Kunden har rätt att avboka utförandet av ett specifikt Tjänstetillfälle kostnadsfritt, förutsatt att sådan avbokning sker minst sjuttiotvå (72) timmar före den tid Tjänstetillfället skulle ha påbörjats.

6.2    Sker avbokning senare än sjuttiotvå (72) timmar men tidigare än fyrtioåtta (48) timmar före den tid Tjänstetillfället skulle ha påbörjats, debiteras Kunden tjugofem (25) procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.3    Sker avbokning senare än fyrtioåtta (48) timmar före den tid Tjänstetillfället skulle ha påbörjats debiteras Kunden femtio (50) procent för det aktuella Tjänstetillfället.

6.4    Kunden har rätt att omboka utförandet av ett specifikt Tjänstetillfälle kostnadsfritt, förutsatt att sådan ombokning sker minst sjuttiotvå (72) timmar före den tid Tjänstetillfället skulle ha påbörjats.

6.5    Sker ombokning senare än fyrtioåtta (48) timmar före den tidpunkt Tjänstetillfället skulle ha påbörjats utgår en ombokningsavgift om tolv och en halv (12,5) procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.6    Av- och ombokningsreglerna i punkterna 6.2 – 6.5 gäller inte för redan ombokade Tjänstetillfällen. För ombokade Tjänstetillfällen utgår således alltid fullpris.

6.7    Om- och avbokningskostnader berättigar inte RUT-avdrag.

6.8    Om- och avbokning ska ske skriftligt till info@abss.se.

 

7. FAIR USE POLICY

7.4    För att undvika missbruk av våra Tjänster har ABSS antagit en s.k. ”Fair Use Policy”, vilken innebär följande:
att Kund har en intention att utnyttja Tjänsterna i enlighet med Avtalet (observera att detta inte påverkar Kunds rätt att utnyttja ångerrätten enligt punkten 5);

7.4.a att Kund inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera i strid mot tillämplig lagstiftning;

7.4.b    att Kund inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal i samband med Beställning, av- och ombokning av Tjänstetillfällen, eller vid kontakt med vår kundtjänst; och

7.4.c    att Kunden i övrigt ska sträva efter att agera i enlighet med Avtalet, särskilt vad gäller Kundens åtaganden i punkten 3.

7.5    Exempel på beteenden som står i strid med ABSS Fair Use Policy kan exempelvis vara:

7.5.a   att Kunden systematiskt av- och ombokar Tjänstetillfällen i enlighet med av- och ombokningsreglerna i punkten 6;

7.5.b   att Kunden uppträder hotfullt eller kränkande mot ABSS personal; eller

7.5.c    att Kunden i övrigt systematiskt bryter mot Kundens åtaganden i punkten

7.6    Om Kund enligt vår bedömning bryter mot ABSS Fair Use Policy äger ABSS rätt att ensidigt korrigera av- och ombokningsreglerna i punkten 6 i förhållande till Kunden, alternativt säga upp Avtalet med Kunden i enlighet med punkt 4.7. Besked om åtgärd enligt punkt 7.4.c meddelas Kund via e-post.

 

 

8. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

8.1 Priserna för Tjänsterna följer i första hand av Avtalet och i andra hand, om inget särskilt pris har avtalats, av vid var tid gällande prislista på Webbplatsen. Priserna inbegriper eventuellt RUT-avdrag och inkluderar mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattesats.

8.2 ABSS har rätt att justera prislistan avseende avtalade Tjänster. Sådan justering meddelas Kunden senast en (1) månad i förväg innan de nya priserna börjar tillämpas.

8.3 Kunden ska till ABSS utge ersättning för utförda Tjänster enligt vid var tid gällande priser som följer av Avtalet.

8.4 Betalning sker av Kund med en av följande betalmetoder: Pappersfaktura (fakturerings avgift tillkommer), eller genom e-faktura.

8.5 Fakturering sker enligt specificerad faktura. Fakturan ska betalas inom tio (20) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

8.6 Eventuella invändningar från Kunden mot erhållen faktura ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

8.7 I de fall Kunden är en privatperson tillämpar ABSS RUT-avdrag avseende Tjänsterna såvida Kunden inte meddelat ABSS att den inte vill att RUT-avdrag ska tillämpas. Det åligger Kunden att informera ABSS om Kunden inte avser att utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna. Det är Kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskridits. För det fall Skatteverket av någon anledning inte berättigar Kund till skattereduktion, ska Kunden till ABSS erlägga det obetalade beloppet enligt vad som anges på fakturan.

9. REKLAMATION, SKADEANMÄLAN OCH DRÖJSMÅL

9.1 Är Tjänsterna felaktigt utförda utan att det beror på något förhållande på Kundens sida ska Kunden inom skälig tid, och under alla omständigheter inom fem (5) dagar, reklamera felet skriftligen till ABSS genom info@abss.se.

9.2 Vid fel i ABSS utförande av en eller flera Tjänster ska ABSS ges möjlighet att avhjälpa felet. Om felet inte kan avhjälpas, eller om felet kvarstår efter ABSS försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte har givit ABSS tillfälle att avhjälpa felet. Om det visar sig att det inte föreligger något fel i utförandet av den aktuella Tjänsten ska Kunden ersätta ABSS för de kostnader som ABSS åsamkats i samband med besöket.

9.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid ABSS utförande av Tjänsterna utgår endast om Kunden kan visa att ABSS orsakat den påstådda skadan. Uppkommer dröjsmål som inte beror på något förhållande på Kundens sida har Kunden rätt till återbetalning av det försenade eller inställda Tjänstetillfället.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1 ABSS har en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till de Tjänster som ABSS tillhandahåller Kunden. ABSS ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel i ABSS utförande av Tjänsterna. ABSS ansvarar aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

10.2 ABSS totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

10.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 10.1 och 10.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på ABSS sida eller annars följer av tvingande lag.

10.4 ABSS ersätter inte skador som uppkommit på grund av: (i) att Kunden brustit i sina åtaganden enligt punkten 3 ovan; eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. ABSS ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

10.5 Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder. Skadevärdering och ersättning sker i enlighet med villkoren i ABSS vid var tid gällande ansvarsförsäkring.

10.6 ABSS ska inte ansvara för skada vid dröjsmål i utförandet av Tjänsterna om ABSS kan visa att dröjsmålet beror på omständighet utanför ABSS kontroll (såsom eldsvåda, sjukdomsspridning, arbetskonflikt, blockad, eller ändrad myndighetsbestämmelse) och som ABSS inte skäligen kunde förutse när Avtalet ingicks eller när Tjänsterna utfördes och vars följder ABSS inte skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

11. SEKRETESS OCH SÄKERHET

11.1 Kunden kan välja om den vid varje Tjänstetillfälle själv vill bereda ABSS personal tillträde till de utrymmen där Tjänsterna ska utföras, eller om ABSS ska ha möjlighet att ta sig in i utrymmena utan Kundens medverkan. Om kunden väljer det sistnämnda ska ABSS av Kunden utkvittera en eller flera uppsättningar nycklar samt vid behov en eller flera uppsättningar larmbrickor och larmkoder. Nycklar numreras och kan inte spåras till Kunden. All personal har tagit del av och undertecknat sekretessavtal.

12. PERSONUPPGIFTS-BEHANDLING

12.1 I samband med en Beställning lämnar Kunden vissa Personuppgifter till ABSS, för vilka ABSS är personuppgiftsansvarig.

12.2 ABSS kommer att behandla dessa personuppgifter för att ABSS ska kunna tillhandahålla Tjänsterna till Kunden i enlighet med Avtalet.

12.3 ABSS kommer vid behandlingen av Kundens personuppgifter alltid värna om Kundens personliga integritet och sträva efter att skydda personuppgifterna på bästa sätt. Det är ABSS målsättning att alltid följa samtliga vid var tid gällande lagar och regler om dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

12.4 För mer information om ABSS personuppgiftsbehandling och hantering av cookies på Webbplatsen, vänligen läs ABSS integritets- och cookiespolicy som finns tillgänglig på https://www.abss.se/integritets-och-cookiespolicy. Däri beskrivs vilka kategorier av personuppgifter ABSS samlar in från dig, samt hur dessa personuppgifter behandlas och för vilka syften. Vidare framgår av integritetspolicyn vilka rättigheter du har gentemot ABSS i fråga om den personuppgiftsbehandling som ABSS utför.

13. ÖVRIGT

13.1 ABSS, men inte Kunden, har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Om ABSS avser att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan ska Kunden meddelas om detta skriftligen.

13.2 I samband med ingående av Avtalet förbehåller sig ABSS rätten att inhämta sedvanliga kreditupplysningar om Kunden.

13.3 ABSS förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar i dessa Villkor. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg.

14. TVIST OCH LAGAVTAL

14.1 Avtalet mellan Parterna tolkas och tillämpas uteslutande i enlighet med svensk lagstiftning utan hänsyn till dess lagvalsregler.

14.2 Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med ABSS kundtjänst, kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), Box 174, 101 23 Stockholm.

14.3 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras vid Stockholms tingsrätt. Kunden har i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken (1942:740) även rätt att väcka talan i den ort där Kunden har sitt hemvist.