Arbetsmiljöpolicy

 

En bra och säker arbetsmiljö är grundläggande för allt arbete som bedrivs på ABSS, gäller både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsmiljö som ger kompetens om arbetsmiljö och god hälsa samt förebygger ohälsa och olyckor.

 

Systematiskt arbete sker för att förebygga ohälsa och olyckor. Eventuella olyckor, tillbud och incidenter tas på största allvar och åtgärdsplaner tas fram och följs upp för att undvika liknade händelser i framtiden. För att kunna bidra till utveckling av arbetsmiljön så får alla medarbetare en utbildning i arbetsmiljö innan de börjar arbeta. Utbildningar inom arbetsmiljöområdet sker även löpande.

 

Alla medarbetare blir regelbundet informerade om företagets mål och visioner samt hur han/hon bidrar för att uppnå det. Genom samverkan mellan ABSS och medarbetaren skapas en god arbetsmiljö. Alla uppmuntras att lämna förbättringsförslag. Arbetet ska vara utvecklande för individen och alla ska trivas och ha kul på arbetet. Ansvar och befogenheter stämmer överens. Som medarbetare på ABSS så uppmuntras alla att ta ett eget aktivt ansvar för sin hälsa, följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning. Medarbetare ska genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö.

 

ABSS ska med god marginal följa lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Ingen form av ofredande eller diskriminering accepteras och alla ska ges samma möjlighet till utveckling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.